PRIVACY POLICY

1. Inleiding

Wij, bugbuster europe™, leveren goederen aan consumenten via onze webwinkel.

2. Meetgegevens

Wij, bugbuster europe™, meten bezoeken aan onze websites om de effectiviteit daarvan te kunnen vergroten. De gegevens die wij meten ("meetgegevens") kunnen persoonsgegevens bevatten, met name IP-adressen en/of cookies. Deze worden hieronder nader uitgewerkt.

IP-adressen

Een IP-adres is een serie nummers waarmee jouw computer op het internet kan worden geïdentificeerd. IP-adressen kunnen in beginsel tot een individu worden herleid. Daarvoor is wel aanvullende informatie vereist (die met name van de internet provider die het IP-adres heeft uitgegeven of de bezoeker zelf afkomstig zou kunnen zijn). Om die reden kunnen IP-adressen als
persoonsgegevens worden beschouwd.

bugbuster europe™ gebruikt IP-adressen van bezoekers van onze websites echter niet om
deze tot een individu te herleiden.

bugbuster europe™ gebruikt IP-adressen van bezoekers van onze websites voor interne onderzoek- en promotiedoeleinden. Tevens kunnen wij de IP-adressen gebruiken om een IP-database te actualiseren die wij in het kader van onze dienstverlening nodig hebben. Daarin is per IP-adres opgenomen:

aan wie het IP-adres is uitgegeven volgens de openbare registers; welke domeinnaam bij het IP-adres hoort en wie, volgens de openbare registers, de eigenaar daarvan is, wat voor soort organisatie die eigenaar is (overheid, ICT, onderwijs, etc.) en waar die gevestigd is; welke geografische locatie bij het IP-adres hoort (stad of grotere geografische eenheid); wat voor verbinding het IP-adres met het internet heeft (kabel, ADSL, etc.). IP-adressen van bezoekers van onze websites worden niet aan derden verstrekt, tenzij zij eerst zijn geanonimiseerd en geaggregeerd.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat op je computer wordt opgeslagen zodra je een website bezoekt. Cookies maken het mogelijk om bij je volgende bezoek te herkennen dat je die website al eerder hebt bezocht. Omdat je door middel van de cookie wordt herkend, kunnen cookies als persoonsgegeven
worden beschouwd. Bovendien kunnen cookies zelf persoonsgegevens bevatten. De door bugbuster europe™ uitgegeven cookies bevatten slechts een uniek nummer en bevatten dus zelf geen persoonsgegevens. bugbuster europe™ zal niet trachten cookies tot een individu te
herleiden.

bugbuster europe™ gebruikt cookies alleen om je bij jouw volgende bezoek aan onze websites te herkennen. De door bugbuster europe™ uitgegeven cookies kunnen niet worden gebruikt om jouw surfgedrag over websites van anderen dan bugbuster europe™ te volgen. Desgewenst
kun je in de instellingen van je web browser ervoor kiezen om cookies te weigeren of om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je web browser.

3. Overige gegevens

Indien je ons zelf persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld op een web formulier, per e-mail of in een contract, zullen wij die slechts gebruiken voor het doel waarvoor je die gegevens heeft verstrekt. Daaronder wordt in ieder geval begrepen contact met je op te nemen teneinde je op de hoogte te
brengen van ontwikkelingen waarvan wij vermoeden dat die voor jou relevant zouden kunnen zijn.

4. Bewaring

bugbuster europe™ zal de gegevens waarvoor wij verantwoordelijke zijn niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

5. Wetgeving

In de Europese Unie is op het verwerken van persoonsgegevens richtlijn nr. 95/46/EG van 24 oktober 1995 (PbEG L 281) van toepassing. De richtlijn is te vinden op http://europa.eu.int. Deze richtlijn vormt de basis voor de wetgeving van de landen van de Europese Unie. Voor Nederland is dit de
Wet Bescherming persoonsgegevens ("WBP"). De wettekst is te vinden op http://wetten.overheid.nl/.

6. Contact

bugbuster europe™ streeft er naar een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen van ons privacy beleid. Indien je toch vragen of klachten hebt over het privacy beleid van bugbuster europe™ of als jij je wilt verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens of deze wilt inzien of rectificeren, dan kun je een e-mail sturen naar: support@bugbuster-europe.com. Wij zijn ook bereikbaar op het onderstaande adres:

bugbuster europe
Uitleg 23
8071 ZN Nunspeet
Nederland
Tel: 06 - 27.04.12.02